Xếp hạng số 1 về Ngân hàng bán lẻ năm thứ 6 liên tiếp bởi IBS Intelligence